Voorwaarden en Condities

UW INSTEMMING MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden (de “Overeenkomst”) zijn een overeenkomst tussen UNLIMITED LTD is de uitgever en exploitant van www.unlimited-premium.net (de “Site”) en u (“Gebruiker” of “u” of “uw”). In deze Overeenkomst worden de algemene voorwaarden uiteengezet voor uw gebruik van de producten en diensten die door ons beschikbaar worden gesteld en van de website (gezamenlijk de “Diensten”). Door gebruik te maken van de Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Diensten te gebruiken of er toegang toe te verkrijgen.

OVER onbeperkt-premium.net

unlimited-premium.net is een wederverkoper van Premium toegang tot bestandsuitwisselingsdiensten. Wij verkopen geen inhoud (bestanden), maar verkopen alleen diensten – Premium accounts voor hogesnelheidstoegang of andere dergelijke premium voordelen. Het is ten strengste verboden om auteursrechtelijk beschermde inhoud (film, software, muziek, foto’s, …) te downloaden of te uploaden zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van de auteursrechtelijk beschermde inhoud. Het is illegaal om kinderporno te downloaden of te uploaden. Het is ten strengste verboden om pornografische, erotische inhoud te downloaden of te uploaden naar een opslagoplossing die wij vertegenwoordigen. U gaat ermee akkoord dat u geen misbruik maakt van de file hosting / cloud storage / opslag oplossingen die wij verkopen via premium vouchers, sleutels, login id & password’s of directe upgrade bij het downloaden, uploaden of opslaan van enige vorm van auteursrechtelijk beschermde of porno inhoud, indien gevonden bent u als enige verantwoordelijk voor de juridische en financiële gevolgen die hieruit voortvloeien.

BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

unlimited-premium.net streeft ernaar 24/7 service te bieden, het kan echter voorkomen dat door verbreking van verbindingen of service onderhoud, service aan bepaalde File-hosting tijdelijk niet beschikbaar zijn.

GEBRUIK VAN DIENST

Behoudens deze voorwaarden kunt u de Dienst gebruiken om een product ( Premium key / Premium account / Voucher / Code ) als volgt te kopen:
(i) Het stapsgewijze transactieproces gebruiken en volgen om een product te initiëren.
(ii) Nadat u de bestelling hebt bevestigd door de betaling te verrichten en de transactie met succes is verwerkt, zal de Ontvanger worden geïnformeerd dat de transactie met succes is afgerond.
(iii) U ontvangt het product via e-mail.

Nota: Het veranderen van uw e-mail is niet onze verantwoordelijkheid, uw informatie moet u controleren voordat u op check out drukt. Als je het vaak verkeerd doet, moeten we $5 rekenen voor elke verandering.

VEILIGHEID VAN KREDIETKAARTEN

Wij houden geen gegevens bij van creditcards creditcards worden verwerkt door een derde partij beveiligde betaling gateway.
Uw kredietkaartgegevens zullen veilig worden behandeld om de vertrouwelijkheid te verzekeren en dat 128 bit SSL-codering wordt gebruikt om te verzekeren dat gevoelige gegevens worden beschermd tijdens de overdracht via het internet
Wij kunnen een identiteitsbewijs vragen om de rechtmatige eigenaar van de creditcard te verifiëren, zoals een gescande kopie (of foto met een digitale camera) van het rijbewijs, de identiteitskaart, de laatste hardcopy van het creditcardafschrift, een paspoort enz. Indien daarom wordt gevraagd, gelieve een van de bovenstaande gegevens te verstrekken, aangezien dit voor de veiligheid van de kaarthouder is. (Dit is een eenmalig proces, de klant zal het identificatieproces niet hoeven te doorlopen voor de volgende overschrijvingen)

VERBINDINGSBEVEILIGING

UW VERBINDING MET DEZE SITE IS VERSLEUTELD EN BEVEILIGD MET 256BIT SSL VAN GEOTRUST

VERVALDATUM VAN PREMIUMSLEUTEL/PREMIUMACCOUNT

Premium sleutel / Premium account zal over het algemeen een vervaldatum hebben, die wordt vastgesteld door de beheerder van de File-hosting. Raadpleeg de beheerder van de File-hosting voor meer details.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van een andere dienstverlener, voor informatie die via uw e-mailadres wordt verstrekt, storingen of wijzigingen in de apparatuur, of oorzaken die buiten onze redelijke controle vallen. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken of incidenten, die het gevolg zijn van het gebruik van de Dienst door u of een andere persoon. Onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de onderliggende vervoerder voor een storing of fout zal in geen geval hoger zijn dan onze kosten tijdens de betreffende periode. Wij en de onderliggende vervoerder zijn niet aansprakelijk voor enige incidentele, punitieve of gevolgschade zoals gederfde winst. Wij en de onderliggende vervoerder zijn niet aansprakelijk voor economisch verlies of letsel aan personen of eigendom voortvloeiend uit het gebruik van de dienst. Bovendien zullen het Bedrijf, de Filialen van het Bedrijf, de Content Providers en hun respectievelijke aandeelhouders in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, incidentele, voorbeeldige of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, economisch verlies, verlies van informatie of gegevens, onderbreking, vertraging of verlies van toegang tot of gebruik van het internet, en dergelijke), die op welke manier dan ook voortkomt uit fouten of weglatingen in de inhoud of gebreken in de diensten die door unlimited-premium.net hieronder worden aangeboden of uw toegang tot en gebruik van de Service. DE BEPERKINGEN OP DE SITE ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, EN ONGEACHT DE AARD OF HET AANTAL CLAIMS OF ACTIES. Deze paragraaf blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord ons, onze filialen en vertegenwoordigers en alle andere dienstverleners te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van claims of schade met betrekking tot deze Overeenkomst of uw panden of uitspraken daarin en het gebruik van de Dienst. Deze paragraaf blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

GEEN GARANTIES

WIJ GEVEN GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, VERKLARING OF GOEDKEURING (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT OF NIET-INBREUK, OF DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE SITE, ENIGE KOOPWAAR, INFORMATIE OF DIENST DIE VIA DE SITE OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN WORDT VERSTREKT, EN WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE KOSTEN OF SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE TRANSACTIE. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN BRUIKBAARHEID VAN ALLE MENINGEN, ADVIEZEN, DIENSTEN, KOOPWAAR EN ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE SITE OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN WORDT VERSTREKT, TE BEOORDELEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN OF DAT GEBREKEN IN DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. DE SITE EN ALLE INFORMATIE DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD, WORDEN AANGEBODEN OP EEN “AS IS, AS AVAILABLE”-BASIS. IN GEEN GEVAL ZAL PREMIUMEYK.CO AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (1) ENIGE INCIDENTELE, GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF INFORMATIE, EN DERGELIJKE) DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SITE. WIJ MACHTIGEN NIEMAND OM NAMENS ONS ENIGE GARANTIE TE GEVEN EN U DIENT ZICH NIET OP EEN DERGELIJKE VERKLARING TE BASEREN. DEZE PARAGRAAF BLIJFT VAN KRACHT NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST.

TERUGBETALING

Wij bieden 100% garantie. Op onze producten zijn echter algemene voorwaarden van toepassing en wij zullen alleen een terugbetaling aanbieden als de dienst niet heeft gewerkt. Onze algemene doelstelling is veiligheid en uitvoering van de verplichtingen tegenover de cliënten. Aan de andere kant proberen wij ons te beschermen tegen incidenten in verband met piraterij en oplichting met betrekking tot de software. Aangezien wij niet-tastbare onherroepelijke goederen verkopen, geven wij geen terugbetalingen zodra de bestelling is volbracht en het product is geleverd. Als klant bent u verantwoordelijk voor het begrijpen van dit bij de aankoop van een artikel op onze site. Als de fout optreedt zullen we ons best doen om het probleem op te lossen in 72 uur na deze tijd als het probleem niet kan worden opgelost zullen we de restitutie, maar het geld zal worden afgetrokken van de betaling kosten Het is afhankelijk van de betaling gateway kosten, meestal is het 35% productwaarde. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en geen garantie als uw account wordt verbannen, geblokkeerd vanwege het overtreden van de regels van File-hosting bedrijf.

  • Wanneer terugbetaling mogelijk is:

– De dubbele orders. Als systeem op wat of, om de redenen heeft verkocht aan u twee identieke premium sleutels in plaats van twee verschillende.

– Als het verkochte systeem van de premium sleutel niet efficiënt is gebleken.

– Een verkeerde vouchercode ontvangen, bv. een verkeerde retentie of een verkeerde dienst. Natuurlijk kunnen we u ook een andere premium sleutelcode geven.

– Nadat u de betaling met succes hebt voltooid, kunt u om welke reden dan ook geen premium sleutel afgeven of u een e-mail sturen waarin u wordt gewezen op een premium sleutel in een periode van 7 dagen.

  • Wanneer terugbetaling niet mogelijk is:

– Premium sleutels of accounts besteld maar niet meer nodig.

– Gelijktijdige aankoop van verschillende premium sleutels. Het scenario waarin de gebruiker enkele sleutels krijgt, ze toepast, wat het meest aan zijn behoeften beantwoordt kiest, en dan probeert de terugbetaling te krijgen voor alle andere goederen die hem niet benaderen, wordt als oneerlijk beschouwd. De gegeven acties schaden ons bedrijf, zodat we niet beginnen met het terugbetalen van het betaalde geld of het oplossen van voorgewende betalingen.

– Wij kunnen geen terugbetaling aanbieden indien na de aankoop, de gebruiker vindt dat de download traag is, de link dood is, of niet de gewenste bestanden kan downloaden …

– Een terugbetaling zal niet worden aanvaard indien het bedrijf File-hosting niet langer actief is ten gevolge van enkele technische problemen, of gesloten is volgens de wet of andere zaken, of indien u geen toegang heeft tot de website.

VERSPREIDING VAN INFORMATIE

Wij kunnen informatie delen met overheidsinstanties of andere bedrijven die ons helpen bij fraudepreventie of onderzoek. Wij kunnen dit doen wanneer: (1) toegestaan of vereist door de wet; of, (2) proberen te beschermen tegen of te voorkomen dat feitelijke of potentiële fraude of ongeoorloofde transacties; of, (3) onderzoek doen naar fraude die reeds heeft plaatsgevonden. De informatie wordt niet voor marketingdoeleinden aan deze bedrijven verstrekt.

KLANTENDIENST

Alle klachten of opmerkingen over fouten van onze kant moeten worden gemeld via het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven.

Volgens het beleid van File-hosting bedrijven mogen wij alleen premium accounts doorverkopen, eventuele technische problemen of andere problemen met betrekking tot het product moeten worden aangepakt door de klantenservice van File-hosting bedrijven, wij kunnen alleen hulp bieden bij betalingsgerelateerde problemen die een klant aan ons voorlegt.

Select your currency